حراج!

آموزش و تفسیر شرایط عمومی پیمان | نشریه 4311

120,000 تومان

آموزش و تفسیر شرایط عمومی پیمان | نشریه 4311

-
+

توضیحات

آموزش و تفسیر شرایط عمومی پیمان | نشریه 4311

موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

نشریه شماره ۴۳۱۱ به موضوع ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آن ها می پردازد. در این نشریه دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آن شرح داده شده است که در ادامه به بررسی کلیات هر بخش می پردازیم.

پیمان های حمل و نقل، پیمان های خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمان های تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیش از ۷۵ درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است مشمول بخشنامه ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها و مقررات آن ها نیستند.

 

در آموزش و تفسیر شرایط عمومی پیمان  تمام تعاریف و نکات اجرایی موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان و نکات مهمی که برای شروع کارکردن و یا رشد کردن در بخش دفترفنی به آن ها نیاز دارید به همراه نمونه های کاربردی بررسی شده است.

 

 


موافقتنامه

موافقتنامه شامل ۷ ماده می باشد. تغییر دادن، کاستن عبارت ها یا کلمه هایی از موافقتنامه، یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل های خالی باید تکمیل شود.

در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود. نمایندگان مجاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه های موافقتنامه را امضا و مهر کنند.

مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می گیرد باید تمام صفحه های موافقتنامه را امضا و مهر کند.

۷ ماده موافقتنامه عبارتند از:

۱- موضوع

موضوع، محل اجرا و مشخصه های اصلی پیمان باید به نحوی درج شود که محدوده عملیات معین باشد.

۲- اسناد و مدارک (شامل موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی عمومی و خصوصی، دستورالعمل ها و استانداردهای  فنی و نقشه ها)

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارجوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتمجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

۳- مبلغ پیمان

در این ماده علاوه بر مبلغ پیمان که همان مبلغ پیشنهادی پیمانکار است ضریب پیمان نیز با توجه به تعاریف آن در ماده (۱۴-د) شرایط عمومی، در محل آن درج می شود.

۴- تارخ تنفیذ، مدت و تاریخ شروع به کار

پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

مدت پیمان تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی یعنی تغییر مدت پیمان است.

تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورتمجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می شود.

۵- دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، از برای … ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی (مسئولیت های دوره تضمین) عمل می شود.

۶- نظارت بر اجرای کار

اگر در مواردی کارفرما مستقیماً نظارت را انجام می دهد نام و نشانی کارفرما در همین محل منعکس می گردد. در این حالت واحدی از کارفرما که مسئولیت نظارت به آن محول شده است ، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان می شود.

۷- نشانی دو طرف

نشانی دو طرف پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار در این محل درج می شود.

 

شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی در ۵ فصل شامل ۵۴ ماده ارائه شده است. شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در پیمان ها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر دادن، کاستن یا افزودن مطلبی به آن مجاز نیست.

تنها صفحه آخر شرایط عمومی پیمان، باید توسط دو طرف پیمان مهر و امضا شود.

دستگاه های اجرایی می توانند به جای الحاق آخرین شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به اسناد مناقصه و اسناد و مدارک پیمان ها، تنها شماره و تاریخ صدور بخشنامه مربوط به آن را، در محل پیش بینی شده در مقدمه شرایط خصوصی پیمان مربوط، بنویسند.

مهندس مشاوری که مسئولیت نظارت بر اجرای کار را به عهده می گیرد باید تمام صفحه های  شرایط عمومی را امضا و مهر کند.

اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار مقدور نشود، دستگاه اجرایی می تواند برای ادامه پیمان بر اساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید.

 پیمان عیناً و بدون هیچ نوع تغییر به پیمانکار جدید منتقل شود.

 پیمانکار جدید که پیمان به او منتقل می شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت و ظرفیت ارجاع کار لازم برای ادامه کار باشد

 پیمانکار جدید باید تضمین های موضوع پیمان، اعم از انجام تعهدات، پیش پرداخت، حسن انجام کار و مانند این ها را ارائه دهد و جایگزین تضمین های پیمانکار نماید.

 پیمانکار جدید باید تکالیف و مسئولیت های ناشی از پیمان و همچنین حسن انجام کار از ابتدای شروع کار و ادامه آن تا پایان کار را بپذیرد و تعهد نماید.

 با انتقال پیمان، مطالبات دستگاه اجرایی از پیمانکار و مطالبات پیمانکار از دستگاه اجرایی کلا به پیمانکار جدید منتقل می شود.

 با انتقال پیمان به پیمانکار جدید هیچگونه تعهدی برای پیمانکار باقی نمی ماند و هرگونه مطالبات دوران پیش از انتقال نیز به پیمانکار جدید تعلق می گیرد.

 انتقال پیمان باید با تنظیم موافقتنامه بین پیمانکار، پیمانکار جدید و دستگاه اجرایی انجام شود. این موافقتنامه پس از سپردن تمام تضمین های پیمان معتبر است.

 دستگاه اجرایی مسئولیتی در مورد تحویل کارگاه و تعهدات بین پیمانکار قدیم و پیمانکار جدید ندارد.

 

فصل اول تعاریف و مفاهیم

ماده ۱ . پیمان

ماده ۲ . موافقتنامه

ماده ۳ . شرایط عمومی

ماده ۴ . شرایط خصوصی

ماده ۵ . برنامه زمانی اجرای کار

ماده ۶ . کارفرما

ماده ۷ . پیمانکار

ماده ۸ . مدیر طرح

ماده ۹ . مهندس مشاور، مهندس ناظر

ماده ۱۰ . رئیس کارگاه

ماده ۱۱ . پیمانکار جزء

ماده ۱۲ . کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه

ماده ۱۳ . مصالح ، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمان های موقت ، وسایل

ماده ۱۴ . برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

ماده ۱۵ . روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها

 

فصل دوم تائیدات و تعهدات پیمانکار

ماده ۱۶ . تائیدات پیمانکار

ماده ۱۷ . کارکنان

ماده ۱۸ . مسئولیت حسن اجرای کار ، برنامه کار ، گزارش پیشرفت کار ، هماهنگی با پیمانکاران دیگر ، رئیس کارگاه

ماده ۱۹ . کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری ها

ماده ۲۰ . تجهیزکارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

ماده ۲۱ . حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم

ماده ۲۲ . ترتیب گردش مدارک ، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها

ماده ۲۳ . حفاظت تاسیسات زیربنایی و تغییر وضع آن ها

ماده ۲۴ . واگذاری ، پیمانکاران جزء

ماده ۲۵ . اجرای کار در شب

ماده ۲۶ . آثار تاریخی و اشیای عتیقه

ماده ۲۷ . اقامتگاه قانونی

 

فصل سوم تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده ۲۸ . تحویل کارگاه

ماده ۲۹ . تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید ، تعدیل نرخ پیمان

برای بررسی دقیق این ماده به مقاله “تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای پیمانکاری | تفسیر ماده ۲۹ شرایط عمومی” سر بزنید.

ماده ۳۰ . تغییر مدت پیمان

برای آشنایی بیشتر در مورد تغییر مدت پیمان به مقاله “بررسی تغییر مدت پیمان | یک نمونه لایحه تاخیرات | بخشنامه ۵۰۹۰سر بزنید.

ماده ۳۱ . مدیریت اجرا

ماده ۳۲ . نظارت بر اجرای کار

ماده ۳۳ . مهندس ناظر

 

فصل چهارم تضمین، پرداخت و تحویل کار

ماده ۳۴ . تضمین انجام تعهدات

ماده ۳۵ . تضمین حسن انجام کار

در مقاله تمام نکات تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار در قراردادهای پیمانکاری” ماده ۳۴ و ۳۵ را به دقت بررسی کنید.

ماده ۳۶ . پیش پرداخت

برای آشنایی بیشتر با موضوع پیش پرداخت به مقاله “صفر تا صد استهلاک و نحوه پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار در شرایط عمومی پیمان” سر بزنید.

ماده ۳۷ . پرداخت ها

ماده ۳۸ . پرداخت های ارزی

ماده ۳۹ .تحویل موقت

ماده ۴۰ .صورت وضعیت قطعی

ماده ۴۱ . تحویل قطعی

برای مطالعه در مورد تحویل موقت و تحویل قطعی مقاله “تحویل موقت و قطعی پروژه همراه با نمونه فرم صورتجلسه تحویل کار” را بخوانید.

ماده ۴۲ .مسئولیت های دوره تضمین

 

فصل پنجم حوادث قهری ، فسخ ، ختم ، تعلیق ، هزینه تسریع ، خسارت تاخیر ، تسویه حساب ، حل اختلاف

ماده ۴۳ . بروز حوادث قهری

ماده ۴۴ . ممنوعیت قانونی

ماده ۴۵ . حقوق انحصاری ثبت شده

ماده ۴۶ . موارد فسخ پیمان

ماده ۴۷ . اقدامات فسخ پیمان

برای مطالعه بیشتر در مورد فسخ پیمان به مقاله فسخ پیمان با تمامی جزئیات | تفسیر ماده ۴۶ – ۴۷ شرایط عمومی پیمان” سر بزنید.

ماده ۴۸ . خاتمه پیمان

برای آشنایی بیشتر با نکات خاتمه پیمان به مقاله “شرح کامل موارد و اقدامات خاتمه پیمان | تفسیر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان” سر بزنید.

ماده ۴۹ . تعلیق

ماده ۵۰ . هزینه تسریع کار ، خسارت تاخیر کار

ماده ۵۱ . صورت حساب نهایی

ماده ۵۲ . تسویه حساب

ماده ۵۳ . حل اختلاف

ماده ۵۴ . قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش و تفسیر شرایط عمومی پیمان | نشریه 4311”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *