بازگشت به دوره

 آشنایی با ورود داده ها در Civil3D

0% تکمیل
0/0 مراحل
این دوره هیچ بخشی ندارد
Lesson 0 از 0
در حال پیش رفت

 آشنایی با ورود داده ها در Civil3D

hassas · 1399-05-18

آشنایی با ورود داده ها در Civil3D

  • فراخوانی نقاط به محیط نرم افزار
  • مدیریت نقاط
  • گروه نقطه (Point Group)
  • ایجاد و ویرایش نقاط
  • مفاهیم اساسی در بازسازی سطح زمین
  • ایجاد رویه استاندارد (Surface)
  • مراحل تهیه نقشه توپوگرافی در نرم افزار Civil3D
  • تنظیمات مربوط به سطوح
  • ترسیم خطوط و منحنی ها