انجمن آکادمی دفترفنی

پاسخ ها رو بیابید سوال کنید و با جامعه ای بزرگ
از سراسر جهان ارتباط برقرار کنید.

صفحه اول انجمن ها مباحث مرتبط با قوانین و مدیریت پیمان آیا مقدار یک کار یا یک فصل می تواند بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد؟ پاسخ به: آیا مقدار یک کار یا یک فصل می تواند بیش از 25 درصد افزایش یا کاهش داشته باشد؟

  • hassas

    مدیر کل
    1399-10-05 در 14:16

    مقدار یک کار و فصل میتواند بیشتر از 25% شود تنها در صورتیکه طبق ماده 29 شرایط عمومی پیمان جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای با قیمت جدید نباید از 25% مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.